Socionomtjänst© 2007
Socionomtjänst

 

ESB Socionomtjänst

 

 


Grupphandledning

 

bringar ofta goda möjligheter för en samlad professionell kompetens och utveckling.

Tillsammans i arbetsgruppen under handledning reflektera över sitt arbete, om metoder och förhållningssätt i relation till de människor man möter i sin yrkesroll är hälsofrämjande och ofta avlastande. Det bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö.

 

Grupphandledning erbjuds till yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och socialtjänst.

Jag handleder utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv samt med ett systemiskt och lösningsinriktat arbetssätt.